پرسشنامه زمینه یابی مصرف سیگار

هدف این آزمون  بررسی میزان شیوع مصرف دخانیات وراههای پیشگیری از آن است.که دارای ۲۹ سوال وپایایی میباشد.