پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

10,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی میزان ریسک پذیر بودن تصمیمات با توجه به موقعیت است وشامل ۱۴ عبارت می باشد.