پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی ادراک افراد درباره ریسک سرمایه گذاری است ودارای ۲۷ سوال بهمراه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.