پرسشنامه رویکرد های رابطه ای در بازار یابی

هدف این آزمون بررسی رویکرد رابطه ای در بازار یابی است.وشامل ۹ جمله است که هرکدام دارای ۳ گزینه میباشد .