پرسشنامه رویکرد های رابطه ای در بازار یابی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رویکرد رابطه ای در بازار یابی است.وشامل ۹ جمله است که هرکدام دارای ۳ گزینه میباشد .