پرسشنامه رویکرد نسبت به تبلیغات

هدف این ابزار بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات وجهانشمول بودن آن است.وشامل ۷ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،کاملا موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،و کاملا مخالفم است.ودارای شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.