پرسشنامه رویه های پلیس

10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس است.وشامل ۱۱ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.