پرسشنامه رویه های پلیس

هدف این پرسشنامه بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس است.وشامل ۱۱ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.