پرسشنامه روشهای تامین مالی

هدف این پرسشنامه بررسی روشهای تامین مالی سازمان است.ودارای ۱۹ سوال میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،وکاملا مخالفم میباشد.