پرسشنامه روابط چند بعدی بدن خود

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۶ جمله است  که گزینه های پاسخ به آنها ۱- کاملا مخالفم،۲- غالبا مخالفم،۳- ممتنع ۴- غالبا موافق۵- کاملا موافق میباشد.