پرسشنامه روابط چند بعدی بدن خود

این پرسشنامه دارای ۴۶ جمله است  که گزینه های پاسخ به آنها ۱- کاملا مخالفم،۲- غالبا مخالفم،۳- ممتنع ۴- غالبا موافق۵- کاملا موافق میباشد.