پرسشنامه روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان است.وشامل ۳۲ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.