پرسشنامه روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان

هدف این پرسشنامه بررسی روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان است.وشامل ۳۲ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.