پرسشنامه روابط باعرضه کننده درزنجیره تولید

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف اعتماد به تامین کنندگان است.وشامل ۲۱ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.