پرسشنامه رهبری معنوی

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رابطه بین مهارتهای سازمانی مدیران با رهبری معنوی  است. که دارای ۳۵ عبارت و روایی و پایایی میباشد.