پرسشنامه رهبری معنوی

هدف این آزمون بررسی رابطه بین مهارتهای سازمانی مدیران با رهبری معنوی  است. که دارای ۳۵ عبارت و روایی و پایایی میباشد.