پرسشنامه رفتار کار آفرینانه دربخش دولتی

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی رفتار کار آفرینانه در بخش دولتی است.وشامل ۱۲ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.