پرسشنامه رفتار کار آفرینانه دربخش دولتی

هدف این پرسشنامه بررسی رفتار کار آفرینانه در بخش دولتی است.وشامل ۱۲ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.