پرسشنامه رفتار کارآفرینانه دربخش دولتی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رفتارکارآفرینانه دربخش دولتی است.ودارای ۱۲ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.