پرسشنامه رفتار سیاسی دانش آموزان

20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی رفتار سیاسی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.