پرسشنامه رفتار سیاسی دانش آموزان

هدف اصلی این آزمون بررسی رفتار سیاسی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.