پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۵۰ سوال دارد که لغزش های رانند گی ۲۱ عامل ، تخلفات عمدی رانندگی ۱۷ عامل ،اشتباهات رانندگی ۹ عامل ،تخلفات غیر عمدی رانندگی را مورد بررسی قرار می دهد .