پرسشنامه رفتار خوردن کودکان ۲تا۱۲سال

این ابزار خوردن ومشکلات رفتاری کودکان ۲تا۱۲ساله را هنگام صرف غذامی سنجد.ودارای ۴۰ مقیاس میباشد که ۲۸ ماده آن روی کودک متمرکزند یعنی سلایق غذایی،مهارتهای حرکتی، و۱۲ ماده آن روی والد و نظام خانواده.ودارای روش نمره گذاری میباشد.