پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

هدف این پرسشنامه بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شر کت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می کنند.وشامل ۲۵ غبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم، کاملا مخالفم می باشد.