پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزبر

ارزیابی میزان پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۵ عبارت است که آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه ها برای هر عبارت خود را تعیین هویت می کند.