پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای جی دوبربن

40,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه نشان دادن میزان تمایل فرد به بازیهای سیاسی است ودارای ۱۹ عبارت است که درصورت موافق بودن گزینه الف ودرغیر اینصورت گزینه ب را انتخاب می کنید وامتیاز بیشتر از ۱۴ بیانگراین است که فرد تمایل به سیاست دارد وامتیاز کمتر از ۴ بیانگر آن است فرد تمایلی به بازیهای سیاسی ندارد.