پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای جی دوبربن

هدف این پرسشنامه نشان دادن میزان تمایل فرد به بازیهای سیاسی است ودارای ۱۹ عبارت است که درصورت موافق بودن گزینه الف ودرغیر اینصورت گزینه ب را انتخاب می کنید وامتیاز بیشتر از ۱۴ بیانگراین است که فرد تمایل به سیاست دارد وامتیاز کمتر از ۴ بیانگر آن است فرد تمایلی به بازیهای سیاسی ندارد.