پرسشنامه رفتارهای اجتماعی بچه ها

این پرسشنامه شامل ۱۹ سوال است که درک معلم از مهارتهای اجتماعی دانش آموزان را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.