پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاه

این پرسشنامه دارای 11 صفحه می باشد و به منظور ارزیابی رغبت شما در زمینه تحصیلی- شغلی تهیه شده است در این پرسشنامه فهرستی از فعالیت ها ، مشاغل ، تجربه ها و خود سنجی ها آورده شده است.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و پایایی میباشد. در این پرسشنامه به انواع استعداد نیز اشاره شده است 1- استعداد جنبشی2- استعداد کلامی یا بیانی 3- استعداد منطقی – ریاضی 4- استعداد دیداری – فضایی 5- استعداد موسیقایی 6- استعداد درون فردی 7 استعداد بین فردی 8- استعداد طبیعت گرایی می باشد.