پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلند

این پرسشنامه به منظور رغبت شما در زمینه رغبت شمالی- تحصیلی تهیه شده است . در این پرسشنامه فهرستی از فعالیت ها ،تجربه ها ،مشاغل و خود سنجی ها آورده شده است . . این پرسشنامه دارای 9 صفحه می باشد.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و پایایی است .