پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل

[purchase_link id=”4694″ style=”button” color=”blue” tex این پرسشنامه تفاوت بین انتظارات شما قبل از ورود به هتل وآنچه شما در طول اقامت خود درهتل را تجربه کرده اید می سنجد.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.