پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان رضایت مشتریان از بانک است.ودارای ۳۶ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.