پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه توسط بری فیلد و روث به منظور سنجش میزان رضایت شغلی افراد ساخته شده است و شامل ۱۹ سوال ۵ گزینه ای است در ایران در سال ۷۳ و ۸۶ بر روی معلمان ، کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی ، و دانشجویان اجرا هنجار یابی گردید . دارای شیوه نمره گذاری و نمرات هنجار است . پایایی و روایی دارد .