پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون

40,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه میزان رضایت شغلی افراد در محیط کار را مورد بررسی قرار می دهد این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است ودارای روش نمره گذاری است.