پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون

هدف این پرسشنامه میزان رضایت شغلی افراد در محیط کار را مورد بررسی قرار می دهد این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است ودارای روش نمره گذاری است.