پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ( اینریش)

این پرسشنامه ۱۲ مقیاس را مورد اندازه گیری قرار میدهد دارای شیوه نمره گذاری کامل روایی و اعتبار دارد این نسخه ۴۷ سوال ۵ گزینه ای دارد . کلید پرسشنامه با جدول نرم در این مجموعه مو جود است.