پرسشنامه رضایت بیمار

هدف ای آزمون بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان است.وشامل ۲۶ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.