پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان

هدف این ابزار بررسی رضایت وانتظارات بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان است.وشامل ۲۲ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.