پرسشنامه رسمی بودن سازمان

هدف این پرسشنامه تعیین میزان رسمی بودن سازمان است ودارای ۷ سوال است و ۳۵ امتیاز حداکثر رسمی بودن و۱۷ امتیاز حداقل رسمی بودن سازمان را نشان می دهد.