پرسشنامه راهنمای نمره گذاری مقیاس سنجش دینداری خدایاری فرد و همکاران

40,000.00 ریال – خرید
این مقیاس متشکل از ۱۰۴گویه سنجش دینداری  درچهار مولفه است.مقیاس اندازه گیری و پاسخگویی به هرکدام از این عبارت مولفه ها طیف لیکرت پنج درجه ای است.