پرسشنامه راهنمای نمره گذاری مقیاس سنجش دینداری خدایاری فرد و همکاران

این مقیاس متشکل از ۱۰۴گویه سنجش دینداری  درچهار مولفه است.مقیاس اندازه گیری و پاسخگویی به هرکدام از این عبارت مولفه ها طیف لیکرت پنج درجه ای است.