پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

هدف این آزمون سنجش راهبردهای شناختی و خود تنطیمی است که دارای ۲۲ گویه و شیوه نمره گذاری است. که از روایی و پایایی برخوردار میباشد.