پرسشنامه رابطه ولی-فرزندی

30,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار سنجیدن کیفیت روابط ولی -فرزندی است.ودارای ۲۴ سوال میباشد.ودارای اعتبار و روایی همینطور شیوه نمره گذاری میباشد.