پرسشنامه رابطه ولی-فرزندی

هدف این ابزار سنجیدن کیفیت روابط ولی -فرزندی است.ودارای ۲۴ سوال میباشد.ودارای اعتبار و روایی همینطور شیوه نمره گذاری میباشد.