پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به فرزند) ترجمه و اقتباس مهدی جاوید مقدم

این پرسشنامه دارای ۲۵ عبارت میباشد وروایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد.