پرسشنامه رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی

40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی بردباری افراد جامعه نسبت به دیگران است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.