پرسشنامه رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی

هدف اصلی این ابزار بررسی بردباری افراد جامعه نسبت به دیگران است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.