پرسشنامه رابطه قشربندی اجتماعی و گرایشات و رفتارهای دینی

20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی رابطه قشر اجتماعی و گرایش دینی افراد بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.