پرسشنامه رابطه قشربندی اجتماعی و گرایشات و رفتارهای دینی

هدف اصلی این ابزار بررسی رابطه قشر اجتماعی و گرایش دینی افراد بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.