پرسشنامه رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال چهارم

این پرسشنامه بر روی گروه ۲۰۰ نفری از دانش آموزان سال چهارم نظام جدید اجرا شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.