پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور

20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی رابطه بین مشتری و مشاور است.شامل ۲۲ جمله و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.