پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری است.وشامل ۱۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.