پرسشنامه ذهنیت فلسفی p.m

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال ۴ گزینه ی می باشد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری واعتبار و روایی می باشد.