پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت

هدف این آزمون بررسی دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.