پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور

این ازمون دارای ۱۵ سوال و۵۳ گویه و روش نمره گذاری است.وهدف آن مقایسه سبک دلبستگی وعزت نفس دانش آموزان آزاردیده و آزار ندیده میباشد که از پایایی بالایی برخوردار است.