پرسشنامه دلبستگی به والدین

این آزمون درک دانش آموزان را از روابط نزدیک با پدر و مادر ونیز اشتراک افکار و احساسات آنها را اندازه گیری می کند.ودارای ۴ سوال و روش نمره دهی است.