پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات

20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی دلایل توجه به تبلیغات و نادیده گرفتن تبلیغات است.وشامل ۲۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.