پرسشنامه دلایل برون سپاری

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی است.ودارای ۱۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارضعیف،ضعیف،قوی،سیارقوی،است.