پرسشنامه دلایل برون سپاری

هدف این پرسشنامه بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی است.ودارای ۱۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارضعیف،ضعیف،قوی،سیارقوی،است.