پرسشنامه دلایل برون سپاری

20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۱۹ سوال دارد و با هدف بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی طراحی شده است ۴ گزینه است و در قالب فایل jpg می باشد. ۲ صفحه است