پرسشنامه دعوا-ارزیابی رفتارخطرناک

30,000.00 ریال – خرید
این آزمون شامل ۱۰ سوال میباشد که فراوانی استفاده از چاقو،مشت زدن،ویا کتک کاری درمیان همسالان را اندازه میگیرد و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.