پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازار یابی

10,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازار یابی است.وشامل ۷ عبارت است که آزمودنی میزان موفقیت خود را با انتخاب یک گزینه مشخص می کند و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.