پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازار یابی

هدف این آزمون بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازار یابی است.وشامل ۷ عبارت است که آزمودنی میزان موفقیت خود را با انتخاب یک گزینه مشخص می کند و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.