پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی درکتابخانه ها

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها است.ودارای ۱۲ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.