پرسشنامه درک ریسک ومدیریت ریسک در بانک

هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه ودرک ریسک در بانک است.وشامل ۸ سوال می باشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم می باشد ودارای روش نمره گذاری بهمراه تفسیر نتایج است.